9 جاده خطرناک دنیا

Architectural Digest logo

گذرگاه استلویو که در مرز ایتالیا و سوئیس قرار دارد، یک گذرگاه کوهستانی در شمال ایتالیا و در ارتفاع 9045 فوتی از سطح دریا است. جاده از حدود 75 پیچ تنگ تشکیل شده است حداکثر سرعت، بیشینه سرعت مجله ماشین به عنوان یکی از بهترین روش های رانندگی فراری در جهان. اما این شاهکار برای … ادامه