مدرسه تجربی Cheongju / BAU Brearley Architects + Urbanists

مدرسه تجربی Chonggu / معماران BAU Brearley + شهرسازان - عکاسی داخلی، پنجره هامدرسه تجربی Cheongju / BAU Brearley Architects + Urbanists - عکاسی بیرونی، نمامدرسه تجربی Cheongju / معماران BAU Brearley + شهرسازان - تصویر 4 از 20مدرسه تجربی Cheongju / معماران BAU Brearley + شهرسازان - تصویر 5 از 20مدرسه تجربی Cheongju / BAU Brearley Architects + Urbanists - تصاویر بیشتر+ 15