برج های مجتمع مهسانچند طبقه اند؟ معماری سه بعدی

پس تا اینجای کار با یکی از اصلی ترین درآمد های مجتمع های مسکونی آشنا شدیم و نکاتی که لازم بود در مورد آن بدانیم را بیان کردیم. آن گفتگو بهانهای شد تا طی چند مطالب با تجربههای ایشان در طراحی ساختمانهای اداری، مسکونی و عمومی آشنا شویم. رسانهها باید این فرهنگسازی را انجام دهند و مردم را با فرهنگ و هنر اسلامی بیشتر آشنا کنند. علاوه بر تاثیر آب و هوا، مصالح موجود، اهداف دینی و فرهنگ های محیطی، کارفرمایان نیز نقش مهمی در پیشرفت معماری داشتند. با تاثیر پذیری از هنرهای مختلف سایر کشورها، سلیقه های جدید، المان های زیبایی شناختی و اعتقادی متحول شده است و با توسعه فن آوری های جدید، رنگ و شکل های نوینی به خود گرفته است. البته وزارت مسکن به صورت ملی در حوزۀ صنعت ساختمان در جهت سریعسازی، ارزانسازی، مقاومسازی و انبوهسازی نیز وظایف خود را به درستی انجام نداده است؟ در این روش بجای استفاده از یک ضریب اطمینان شکسته شده که ضرایب جزئی اطمینان (Partical Safty factor) نامیده میشوند استفاده می شود. از نظر مجموعه ما، کانسپت یک طراحی معماری، آن فرمی است که برای یک کاربری تعریف می شود، برای مثال کانسپت طراحی صورت تمامی انسان ها یک است، همه دو چشم در بالا، یک بینی در مرکز، یک لب پایین آن و …

ضمن اینکه معماران ایرانی برای ساخت بنا از متریالهایی متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه استفاده میکردند. فارس: به نظر شما علت این عناد چیست و چرا تأکید دارند که این روح غنی فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی که نفیشدنی نیست را از ما بگیرند؟ یعنی ایدهآلهای اسلامی همان مطالب زیباییشناسی و فلسفۀ هنر و سبک هنر اسلامی است و گفتیم که داروی همۀ دردها در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود اما وضع موجود شهرهای ما به خصوص در کلانشهرها مثل تهران بسیار وضع ناجور و منحرفانهای است و بههیچوجه منطبق بر فرهنگ و هنر و معماری و شهرسازی اسلامی نیست.

گفتیم که برنامهریزی ملی و آمایش سرزمین باید درست شود تا معلوم شود کجا پتانسیل و استعداد تولید داریم تا منابع و امکانات را به آن منطقه ببریم که در اینصورت بهتدریج مهاجرتها از کلانشهرها به سمت مراکز تولیدی میشود و این شروع اصلاحات است. اگرچه این روزها درخت زیبای معماری شاخههای متعددی پیدا کرده است و در اشکال و قواعد مختلفی پیاده سازی میشود، اما در این میان معماری سنتی ایرانی از بهترین و کاملترین شاخههای این درخت است. اولویت در معماری ایرانی پس از اسلام به سوی ساختمان های مسجد رفت. از طرفی گسترش رشتهها باید مطابق نیازهای کشور باشد ولی الان یک رشتههایی بدون امکانات و استاد گسترش پیدا کرده است که باید از بین برود. پژوهش و روش تحقیق ما هنوز کمی است و باید کیفی شود و نیازهای روحی و معنوی و تکاملی انسانها را مطرح نمیکند، بنابراین روش پژوهش در دانشگاهها باید اصلاح شود. با این حال، ساخت مساجد هنوز تمرکز اصلی معماری بود. پاسخ به این استدلال چگونه است؟ در استاندارد 2800 ، آزمایشات اولتراسونیك و رادیوگرافى براى كنترل اتصالات جوشی قابهای خمشی ویژه اجباری شده است كه البته بسته به تشخیص مهندس ناظر در سایر حالات حتی در ساختمانهای معمولی نیز باید انجام گردد.

برخی از نمونههای شاخص- و اما نه همه- میراث معماری صنعتی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و از خطر تخریب سایت 3darchitecture در امان ماندهاند. از ویژگی های این سبک قوس ها و طاق های نوک تیز، ستون های باریک، پشت بند ( شمشیری )، قوس جناغی ( دنده دار )، المان های تیز و مثلثی، مناره های مارپیچ و ستون های اصلی قوسی شکل می باشند. آجرکاری با نقوش مختلف و گاهی گچ کاری بر روی آجرها از ویژگی های معماری ایرانی در دوران پس از اسلام بود. حتی بعد از 3000 سال، برخی عناصر طراحی معماری ایرانی در آن باقی مانده است. بخشی از آثار تاریخی به جای مانده متعلق به این سبک از معماری ایرانی است. حدود 90 درصد بناهای باقی مانده از دوران ایلخانی از نوع دینی و مابقی آن ها بناهای آرامگاهی هستند.

بسیاری از عناصر دیگر را در این دوره می توان یافت که از خارج از ایران الهام گرفته بودند اما عناصر و طرح های جدید به شیوه ای ظریف تر اجرا می شدند. سال ۱۳۸۵ همزمان با درگذشت سید هادی میر میران در روز ۲۹ فروردین که خود از پیشنهاد دهندگان تعیین روزی به نام روز معمار بود، بنا شد تا در روز ۳ اردیبهشت مراسمی برای اعطای جایزه میر میران برگزار شود. فرانک لوید رایت یکی از معماران معماری مدرن شناختهشده است که انسانیت و ساخت و ساز با مصالح مدرن در آثار اولیه به نام خانههای دشتهای مسطح دیده شده است زیرا در تلفیق وهماهنگی با دشتهای مسطح و سرسبز شیکاگو طراحی شده بودند. در زمان اشکانیان (پارتیان) عنصری به نام ایوان در معماری ایرانی پدیدار شد. در نتیجه، پتانسیل های معماری ایرانی به قدری پیشرفت کرد که زیبایی از معماری پیشی گرفت. باید آمایش سرزمین و برنامهریزی ملی داشته باشیم و پتانسیلهای مراکز کشاورزی، صنعتی و تجاری مملکت شناخته شود و امکانات و اعتبارات را به آن مناطق ببریم ولی در حالحاضر اینها را در تهران متمرکز کردیم و تهران محلی است که پتانسیل تولید و صنعت و توسعه را ندارد و به صنعت هم میگویید دور از اینجا باشد و به این ترتیب تمام مملکت را به تباهی میکشانند.

نقرهکار: از من سوال کردند اگر به جای تهران بخواهیم پایتخت درست کنیم، چه شهری مناسب است؟ فارس: پس شما هم موافق تصمیم تغییر پایتخت هستید؟ اسناد بالادستی، قانون اساسی و چشماندازها که زیرنظر رهبری است بسیار عالی است ولی قوانینی که در وزارت مسکن، شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداریها و شوراهای شهر و روستا بسیار اشکالات زیادی دارد که توضیح دادم همه دنبال رویکرد مادی و حقفروشی و تغییر کاربری زمینها هستند. این اسناد دستورالعمل مونتاژی است که پیمانکاران از آن پیروی خواهند کرد. بسیاری از بازدیدکنندگان معتقدند که پس از مشاهده این ابنیه، محو شکوه بی بدیل آنها شده اند.

بنابراین طرحهای جامعی هم که امروز شهرداری ادعا میکند، موجود است، فاقد اصالت برنامهریزی ملی و اسلامی است و بدتر از آن شهرداری با انجام تراکمفروشی و تغییر کاربری زمینها بدون هرگونه معیار نظارتی و کنترل علمی و اسلامی درحال نابودی همه چیز است، نشانۀ آن هم همین تهران است که مشاهده میکنید چه هوای آلوده و چه مشکلات محیطزیستی دارد. گفتم چرا یک پایتخت شما باید به تعداد استانها در مراکز استان پایتخت داشته باشید و امکانات و اعتبارات را به مراکز استانها بدهید آن وقت شما 31 پایتخت استانی خواهید داشت و در تهران فقط برنامهریزی کلی، جهتگیری و سیاستها و استراتژیهای کلی انجام شود و در مناطق دیگر که اقلیم و امکانات متفاوت دارند باید تصمیمگیری کنند.

فارس: دربارۀ مدل و تغییر رویکردها میگویند که سبک ایرانی اسلامی با شرایط حال حاضر تطبیق ندارد چراکه منابع لازم برای پوشش این جمعیت متمرکز را نداریم. معماری ایرانی چه ویژگیهایی دارد؟ بخش سورتیشن سنتر دیجیکالا چه ظرفیتها و امکاناتی دارد؟ فعالیت های بسیاری در کارهای ساختمانی انجام میشه که بخش عمده ای از این فعالیتها مربوط به کارهای عمومی در ساختمان هست. شعبانی همچنین از پایان عملیات جستجو در طبقات میانی و فوقانی ساختمان متروپل خبر داده و افزود: عملیات جستوجو در طبقه همکف و زیرزمین در حال انجام است. نقرهکار: دولت و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که باید نگهبان حقوق و فرهنگ اسلامی در شهرسازی باشد، بهدلیل اینکه به شهرداریها کمک مالی نکند، همۀ اختیارات را به شهرداری داده است و عملاً شهرداریها به منزلۀ کل نظام جمهوری اسلامی شدند یعنی قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه در شهرها، شهرداریها شدند و اگر از آنها بپرسید چرا این رویکرد صرفاً مادی و غیرعلمی را دارید، میگویند شهر هزینه دارد و ما باید هزینۀ شهر را با تراکمفروشی و تغییر کاربری به دست آوریم و رویکرد ما اقتصادی است. اما شرکت سهند سازه بتن با متریالی که در اختیار دارد بهترین و با کیفیت ترین قالب وافل را تولید می کند همچنین قالب های وافل دست دومی که اجاره داده میشود نو و بدون ایراد است.

ایوان بسیار بزرگی بود که بازدیدکنندگان را به اتاقهای گنبد داری هدایت می کرد که به عنوان سالن های اجتماعات استفاده می شدند. مسجدهای زیادی در دوران سلسله قاجار ساخته شد که فضایی وسیع را با نقشه چهار ایوانی خود اشغال می کردند و از شبکه ای از قبه و پنجره برای نورگیری ساختمان استفاده می شد و بسیاری از کارهای سلسله صفوی در زیر بازسازی های قاجار مدفون شده اند. ایرانی ها تلاش می کردند تا میراث خود از معماری را زنده نگه دارند، میراثی مانند طاق آهنگ، سقف های دارای کنگره های کوچک، گوش پوش های مخروطی، آجرهای بزرگ، طاق های بیضی شکل و … یکی از سبکهای معماری ایرانی که بعد از اسلام مورد توجه قرار گرفت، سبک خراسانی است. نمای آجری این سازه از آجر بومی شکل گرفته که به شیوه سنتی آرایش و چیدمان شده است. نحوه درست چیدمان مبلمان و میزهای کار هم در این زمینه بسیار تاثیر گذار و مؤثر می باشد. معماری صفوی به طور موثری بر فعالیت های ساخت و ساز سایر کشورها تاثیر گذاشت. یک زمانی در شورای تأمل و ارتقای علوم انسانی و کارگروه معماری و شهرسازی که مدتی بنده مسئول آن بودم، مجدداً این درس را بهعنوان درس اصلی با محتوای اسلامی آن بهعنوان حکمت اسلامی در هنر معماری تصدیق کردیم و به وزارت علوم هم ارسال کردیم ولی با کمال تأسف وزارت علوم غربزدۀ ما این درس را در برنامۀ درسی نگذاشت و با یک عنوان جعلی و نادرست به نام حکمت معماری ایران با محتوا و سرفصل تاریخی توصیفی، لائیک و سکولار گذاشت.

6-1) فضاهای اختصاصی: منظور فضاهایی هستند که در جهت اجرای وظایف و مأموریتهای اصلی دستگاه اجرایی، به طور خاص ایجاد میگردد. تعداد طبقات در این سازه ها در هر شرایطی حداکثر دو طبقه با ارتفاع 8 متر از سطح زمین تعیین می شوند و در طراحی و اجرای پلان معماری تمام محدودیت ها و ضوابط باید مورد توجه قرار می گیرند. از قاب های پیش ساخته نیز در اجرای ساختمان های مسکونی یک طبقه و کم ارتفاع نیز استفاده می نمایند. چند قرن پیش از مادها در شمال غربی شهرها دو و یا حتی سه دیوار سنگی ساخته می شد.

این یک مجموعه همه جانبه است که شامل ساختمان های مونتاژ، ساختمان های صنعتی، مراکز عمده فروشی، ساختمان های پر خطر، هتل ها، خوابگاه ها و ساختمان هایی با تهویه مطبوع مرکزی که بیش از ۱۵ متر ارتفاع و بیش از ۶۰۰ متر مربع مساحت داخلی دارند، می شود. یکی دیگر از مشهورترین سازه های بتنی جهان مجموعه فرهنگی شامل تئاتر, کتابخانه, موزه محلی و مرکز اجتماعات است. موزائیک کاری ها با استفاده از کاشی های تک رنگ از آن پس تا اواخر این دوره رواج یافت. آیا با هفت ضلعی منتظم می توان کاشی کاری کرد؟ نیم گلدان های ساخته شده از سنگ در پایین دیوار نصب می شد و کاشی های طراحی شده و شاخ وفورها (cornucopia) نیز در آن استفاده می شد. از تاسیس دفتر طراحی شخصی تا همکاری با معماران و شرکتهای مهندسی مختلف بازه گستردهای است که یک مهندس معمار میتواند بسته به تواناییها و علاقهای که دارد، در آنها شاغل شود. از قبل از انقلاب طبق مطالعات انجام شده، شهر تهران به دلیل اقلیم، آب و هوا و شرایط دیگر حداکثر میتواند 3 میلیون جمعیت بپذیرد ولی الان جمعیت به 12 تا 15 میلیون هم رسیده است و این کاملا غیرعلمی، غیرمنطقی و غیراسلامی است و برای مهاجرت معکوس از شهر تهران نیازمند یک برنامهریزی ملی هستیم و دولت باید در این موضع پیشقدم شود.

نظارت مستمر به این معنی است که به خروجی حاصل از فعالیت های ساختمان نظارت داشته باشد. پلکان : برای نصب پلکان، به توصیه های متخصصین عمل کنید و پله ها را در جهت شمالی-جنوبی یا غربی – شرقی و یا، در پله های مارپیچی، در جهت عقربههای ساعت نصب کنید. پاکسازی محل ساخت – قبل از شروع پروژه ساختمانی، لازم است که محل ساخت را از چمن، تخته سنگ و غیره پاکسازی کنید. خاک برداری و کندن پی – پس از پاکسازی محل ساخت، می توانید طرح ساختاری فوندانسیون ساختمان را با گودبرداری زمین و حفر گودال (جان پناه) پی بگیرید. در گذشته و بدون کامپیوتر این کار با استفاده از مدلسازی انجام می شده است. بله، با داشتن رزومه و نمونه کار خوب ميتوان برای اخذ پذيرش در دانشگاههای خارج از کشور پذيرش گرفت. با این همه این دیدگاه، منتقدان بسیاری دارد و بناهای کمی واقعاً با در نظر داشتن این تئوری، طراحی و ساخته میشوند. ۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی. بنابراین طبق بحثهای اخیر اسلامی، رویکردهای استراتژیک باید در تهران زیر نظر رهبری باشد و برنامهریزی و محتوای آموزشی و کلیات آن باید اینجا تصمیمگیری شود اما موارد جزئی که وابسته به شرایط محیطی است باید در استانها تصمیمگیری شود تا منطقی، درست، کاربردی و عملی باشد.

علاوه بر این، سه جز مهم در معماری هخامنشیان وجود داشت که کاملاً ایرانی بود: ستون ها، آرامگاه های سنگی و پله ها. با وجود این ابنیه تاریخی میتوان به اوج نبوغ، خلاقیت و هنر معماران ایرانی پی برد. اگرچه جنگ و تغییرات حکومتی باب میل ایرانیان نبوده است و آسیبهای زیادی به مردم وارد کرده است، اما همین اتفاقات ناخوشایند ابنیه و جاذبههای تاریخی ارزشمندی را برای نسل حاضر به یادگار گذاشته است. یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونهای معماری ایران را درون گرا ساخته است. بیشتر ساختمانها توسط کارفرمایان مردمی ساخته میشود و متاسفانه رسانههای ما رسالت خود را انجام ندادند و فرهنگ هنری و معماری مردم به صورت سطحی و قشری و مبتذل درآمده است. اگر به فرهنگ اسلامی متعهد باشیم یعنی همان 3 مرحلهی زیباییشناسی، فلسفۀ و حکمت و سبک هنری اسلامی باشد، بهتدریج آثار معماری و شهرسازی اسلامی خواهد شد. این سبک به قوم پارس تعلق دارد و در دوران هخامنشیان به اوج جلوه و شکوه خود رسید. هرفرمول رنگ ,دما و زمان مخصوص به خود را برای سخت شدن دارد. در مناطقی که یونانی ها و مقدونیه ای ها تجمع بیشتری داشتند، شهرها بر اساس نقشه های هندسی یونانی طراحی می شدند، معابد به مدل های یونانی ساخته می شد و عناصر خاص طراحی یونانی برای تزئین به کار گرفته می شد.

یعنی ظاهر تمدن غرب و پیشرفتهای صنعتی آنها را گرفته و مبهوت شدند ولی پشت این ظاهر زیبا نمیتوانند جنایتها و خیانتها و جنگ و عدم عدالت اجتماعی و تبعیض و رویکرد مادیگرایی و ضد انسانی و حیوانپنداری و اومانیستی و لیبرالیستی غرب را ببینند و خودباختۀ تمدن ظاهری غرب شدند. سالها بعد این ویلا به دست فراموشی سپرده شد تا هنگامی که برنامه نویس معروف الکساندر کمبرون (Alexander Cambron) دز سال ۲۰۰۷ آن را خرید. امروزه ما فردی را که طراح و سازنده بناها و ساختمان ها باشد، مهندس معمار میدانیم که طراحی نقشه های ساختمان های جدید و برنامه بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی را بر عهده دارد.

در مقالات قبلی در مورد برخی از مجتمع ها و برج های منطقه ۲۲ مانند برج امین و برج پارسیا و مجتمع پاریز و توضیح دادیم. تاکید بر بزرگی ساختمان ها از زمان تیموریان آغاز شد و در بسیاری از کارها نیز به عنوان یک اصل ادامه یافت. به طور کلی میتوان معماری ایرانی را در این ۵ اصل یاد شده توسط محمد کریم پیرنیا مشاهده کرد. چون اقتصادی بودن یک اصل در مهندسی عمران است. معماری ایرانی در دوران ایلخانیان از موزائیک کاری با کاشی های با رنگ های روشن جدید و کاشی های براق برای پوشاندن قسمت های پایین دیوار استفاده زیادی می کرد. این سبک با ملاحظه قوانین کلاسیک یونانیها در هنر، به سبک معماری آنها ظاهری جدید بخشید. از آنجایی که این ساختمان به سفارش اسقف اعظم روم ساخته شد, انتخاب یک یهودی (ریچارد مایر) به عنوان طراح برای کار با واتیکان در آن زمان به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده بود.