معمار آلبرتو کامپو بائزا و پروفسور کرنوبیولوژی تیل روئنبرگ جایزه روز لایت 2024 را دریافت کردند.