مرکز انرژی و طبیعت ساحل جونز / nArchitects

مرکز انرژی و طبیعت ساحل جونز / nArchitects - عکاسی خارجی، پنجره، نمامرکز انرژی و طبیعت ساحل جونز / nArchitects - عکاسی بیرونیمرکز انرژی و طبیعت ساحل جونز / nArchitects - عکاسی خارجی، نمامرکز انرژی و طبیعت ساحل جونز / nArchitects - عکاسی داخلی، آشپزخانه، پنجره، نما، پرتومرکز انرژی و طبیعت ساحل جونز / nArchitects - تصاویر بیشتر+ 14