سالن چند منظوره و ساختمان کلاس درس کارل شوبرت / Kersten Kopp Architekten

سالن چند منظوره و ساختمان کلاسی مدرسه کارل شوبرت / معماری Kersten Kopp - عکاسی خارجی، نماسالن چند منظوره و ساختمان کلاس درس مدرسه کارل شوبرت / معماری Kersten Kopp - عکاسی خارجی، پنجره ها، نماسالن چند منظوره و ساختمان کلاس درس مدرسه کارل شوبرت / معماری Kersten Kopp - تصویر 4 از 17سالن چند منظوره و ساختمان کلاس درس مدرسه کارل شوبرت / معماری Kersten Kopp - تصویر 5 از 17سالن چند منظوره و ساختمان کلاس درس مدرسه کارل شوبرت / معماری Kersten Kopp - تصاویر بیشتر+ 12