رستوران و بار سیرکولو / استودیو سیمپول

رستوران و بار سیرکولو / استودیو سیمپول - عکاسی داخلی، چوب، صندلیرستوران و بار سیرکولو / استودیو سیمپول - عکاسی داخلی، میز، صندلیرستوران و بار سیرکولو / استودیو سیمپول - عکاسی داخلی، اتاق غذاخوری، صندلیرستوران و بار سیرکولو / استودیو سیمپول - عکاسی داخلی، اتاق غذاخوری، میز، صندلیرستوران و بار Circolo / استودیو سیمپول - تصاویر بیشتر+ 19