در «گتسبی بزرگ» برادوی، دهه 20 خروشان به شکلی دیدنی اوج می‌گیرند.

با بیش از 50 تغییر صحنه در تئاتر برادوی، پل تیت دپو III، طراح صحنه و صحنه، عصر جاز را به شهر نیویورک آورده است.

source: https://www.architecturaldigest.com/story/broadway-great-gatsby-the-roaring-20s-soar-in-spectacular-fashion