دبستان و دبیرستان Leopold Kohr Straße / فرانتس و سو

Leopold Kohr-Straße / مدرسه ابتدایی و متوسطه فرانتس اند سو - تصویر 2 از 15Leopold Kohr-Straße / مدرسه ابتدایی و متوسطه فرانتس اند سو - عکاسی داخلیمدرسه ابتدایی و متوسطه Leopold Kohr-Straße / Franz&Sue - عکاسی داخلی، بیمLeopold Kohr-Straße / مدرسه ابتدایی و متوسطه فرانتس اند سو - عکاسی داخلی، پنجره هامدرسه ابتدایی و متوسطه Leopold Kohrstrasse / Franz & Sue - عکس های بیشتر+ 10