استودیوی MTspace خانه های پرینت سه بعدی مقاوم در برابر سیل را برای مسابقه ICON's Initiative 99 طراحی می کند.